Ba công khai theo 36 năm học 2018-2019

Trường tiểu học Phú Tân "CÔNG KHAI THEO TT 36 VÀ TT 61" Năm học 2018-2019
PHÒNG GD& ĐT TP. THỦ DẦU MỘT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/QĐ- PT                                                  Phú Tân, ngày  26  tháng  9 năm 2018


                                                        QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và thông tư 61/2017/TT-BTC
                                      
Năm học 2018 – 2019

                        
                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN

Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học Ban kèm Thông tư  số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao;
Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ vào năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
                                            
                                              QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường  theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC năm học 2018 – 2019 gồm các ông ( bà) có tên sau đây ( Danh sách đính kèm)
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thành đầy đủ chính  xác các nội dung và tiến hành công khai theo quy  định của thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC.
          Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công.
         Điều 3. Các ông ( bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận
- Như điều 1( t/h);
- Lưu VT.                                                                 

                                  

                                                      DANH SÁCH
                      Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai trong nhà trường
                                               Năm học 2018- 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-PT ngày … tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Tân)

 
TT Họ và tên Chức vụ
Nhiệm vụ
 
1 Bà:  Nguyễn Thị Xắm Hiệu trưởng
    Trưởng ban
 
2 Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền P. Hiệu trưởng
P. Trưởng ban
 
3 Bà: Đào Thị Kim Thúy P. Hiệu trưởng
P. Trưởng ban
 
4 Bà: Phạm Ngọc Nhung CT. CĐCS
Thành viên
 
5 Bà: Đặng Thị Kin Anh Kế  toán
Thành viên
 
6 Bà: Đỗ Thị Yến TBTTND
Thành viên
 
7 Bà: Nguyễn Cẩm Lệ Văn thư
Thành viên
 
8 Bà Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng tổ lớp 5
Thành viên
 
9 Bà Khiếu Thị Phúc Tổ trưởng tổ bộ môn
Thành viên
 
 


 
PHÒNG GD& ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
   
              Số: 21/KH- PT                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          
             Phú Tân, ngày 26  tháng 9  năm 2018
 
                                                     KẾ HOẠCH
         Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
                          và Thông tư 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017
                                            Năm học 2018 - 2019
Thực hiện Thông tư 36/ 2017/TT- BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và thông tư 61/2017/TT- BTC,  Trường Tiểu học Phú Tân xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
           1. Mục đích thực hiện công khai:
Thực hiện công khai cơ sở giáo dục để người học các thành viên trong nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công khai cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng tính tự chủ và tự chiu trách nhiệm của nhà trường trong quản lí nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
2. Nội dung thực hiện công khai:
Thực hiên công khai đối với nhà trường áp dụng theo nội dung quy định tại chương III của Quy chế công khai:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 5&6)
- Kết quả đánh giá Mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.
- Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (biểu mẫu 7&8).
- Công khai thu chi tài chính:
- Thực hiện như quy định tại điểm a,b,c, của khoản 3, Điều 5 của Quy chế công khai theo thông tư 36, công khai khoản 1; 2; 3 điều 3 của thông tư 61.
          - Mức thu học phí buổi 2 và các khoản thu phục vụ bán trú, tiền ăn  theo từng tháng
Chính sánh học bỗng và kết quả thực hiện trong từng năm học.
3. Hình thức và thời điểm công khai:
* Đối với các nội dung quy định tại mục III:
Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường sau khi kết thúc năm học(tháng 6 hàng năm) và cập nhật bổ sung vào thời điểm năm học mới (tháng 9), hoặc khi có sự thay đổi nội dung liên quan.
 Công khai tài chính theo tháng, quý.
Niêm yết công khai tại bảng thông  báo (sảnh chính) đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem.
* Đối với nội dung quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 của Quy chế theo thông tư 36, nhà trường thực hiện công khai như sau:
Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường và phổ biến trong cuộc họp cha mẹ HS đầu năm, công khai trong phiên họp hội đồng.
4. Tổ chức thực hiện:
Trưởng ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo Quy chế. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
Báo cáo kết quả thực hiên Quy chế công khai năm học trước và kế hoạch thực hiện công chế công khai năm học tiếp theo cho cơ quan quản lý giáo dục cấp trên chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra(Quy định tại điều 10 của Quy chế công khai) và cơ quan chủ quản trước ngày 30/9 hàng năm.
Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường(Quy định tại Điều 10 của Quy chế)
Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 05 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì và tổ chức kiểm tra bằng hình thức sau đây:
Công khai trong cuộc họp hội đồng CB-GV-NV nhà trường.
Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho CBGVNV và cha mẹ học sinh, phụ huynh nhân dân theo dõi, xem xét việc thực hiện Quy chế công khai của nhà trường.
                                                                                        TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
                                                                                                       Hiệu trưởng
Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ (t/h);
- Thông báo HĐ;
- Lưu VT.
PHÒNG GD& ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Phú Tân, ngày 26  tháng 9  năm 2018


                          PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ
Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai
trong nhà trường năm học 2018 - 2019
            (Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-PT,ngày  26/9/2018 của HT trường TH Phú Tân)

Căn cứ Quyết định số 37/QT-PT, ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học học Phú Tân về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;
         Hiệu trưởng ( Trưởng ban chỉ đạo) phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Xắm: Hiệu trưởng - Trường ban: phụ trách chung.
2 .Bà Nguyễn Thị Thanh  Huyền: Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban: Phụ trách chính nội dung 2, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Bà Đào Thị Kim Thúy: Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban: Phụ trách chính nội dung 1, công khai cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế
4. Bà Đặng Kim Anh: Kế toán – Thành viên: Phụ trách chính nội dung 3 công khai thu, chi tài chính.
           5. Bà Phạm Ngọc Nhung : Chủ tịch CĐCS - Phó trưởng ban: Phụ trách chính việc giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định.
6. Nguyễn Cẩm Lệ: Văn thư: tổng hợp các biểu mẫu công khai; ghi biên bản niêm yết, Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định.
7. Đỗ Thị Yến: Trưởng ban TTND – Thành viên: Phụ trách chính việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định; Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiên Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 1; 2.
8. Trần Thị ThuThu Thủy tổ trưởng tổ lớp 5 (đại diên tổ trưởng CM) – Thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 3 ; 4;5.
9. Khiếu Thị Phúc tổ trưởng tổ Bộ môn (đại diên tổ trưởng CM) – Thành viên: Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối bộ môn, văn phòng.

Yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo, xin ý kiến của đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế công khai trong nhà trường đúng quy định./.
                                                                                          TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
                                                                                                     Hiệu trưởng
Nơi nhận:
-Các thành viên BCĐ (t/h);
-Lưu VT.

Biểu mẫu 05
    (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
     THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 1
Sỉ số: 335

Lớp 2
Sỉ số: 262
 

Lớp 3
Sỉ số: 182
 
Lớp 4
Sỉ số: 164
Lớp 5
Sỉ số: 167
I
 
Điều kin tuyn sinh
 

 Trẻ  6 tuổi


 
Hoàn thành       chương trình lớp 1

 
Hoàn thành    chương trình lớp 1

 
Hoàn thành      chương trình lớp 1

 
Hoàn thành    chương trình
 lớp 1

 
    - Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm)
    - Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
    - Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại phường Phú Tân
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện     - Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006.
    - Thực hiện 35 tuần/năm học
 
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.     - Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và   Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.
    - Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.
    - Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc;
 thư điện tử; qua SMAS, gọi điện thoại; gặp trực tiếp.
    - Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm
 
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh     - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
    - Thái độ học tập tích cực, chủ động.
    - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
    - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật.
    - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục     - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
    - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
    - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học...
    - Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian ..
    - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo
  V Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được
    - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất
    - Lễ phép, tích cực, năng động
    - Được giáo dục về kỹ năng sống
    - Có ý thức bảo vệ môi trường
    - Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 %
    - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%.
    - Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh
    - Giảm số lượng, tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì
    - 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
    - 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
 
                                                                             Phú Tân, ngày 15 tháng 9 năm 2018
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
 
 
                   
 

                                                            Biểu mẫu 06
                              (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
                                                                   của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
THÔNG BÁO
 Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
 
STT Nội dung Tổng số                    Chia ra theo khối lớp  
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  
I Tổng số học sinh 841 253 172 144 157 115  
II Số học sinh 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
học 2 buổi/ngày  
(tỷ lệ so với tổng số)  
III Số học sinh chia theo
phẩm chất
             
1 Chăm học, chăm làm 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 76.9% 75.1% 78.5% 74.3% 75.8% 83.5%  
Đạt 22.5% 22.9% 21.5% 25.7% 24.2% 16.5%  
Chưa đạt 0.6% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
2 Tự tin, trách nhiệm 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 82.0% 79.4% 79.7% 86.8% 82.2% 85.2%  
Đạt 18.0% 20.6% 20.3% 13.2% 17.8% 14.8%  
Chưa đạt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
3 Trung thực, kỷ luật 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 87.9% 87.0% 78.5% 92.4% 92.4% 92.2%  
Đạt 12.1% 13.0% 21.5% 7.6% 7.6% 7.8%  
Chưa đạt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
4 Đoàn kết, yêu thương 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 92.6% 94.9% 79.7% 97.9% 97.5% 93.9%  
Đạt 7.4% 5.1% 20.3% 2.1% 2.5% 6.1%  
Chưa đạt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
IV Số học sinh chia theo
năng lực
             
1 Tự phục vụ 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 85.0% 83.0% 76.7% 89.6% 90.4% 82.6%  
Đạt 14.9% 16.6% 23.3% 10.4% 9.6% 17.4%
 
 
  Chưa đạt 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
2 Hợp tác 841 253 172 144 157 115  
(tỷ lệ so với tổng số)  
Tốt 81.5%
77.9%
75.6% 84.7% 89.8% 82.6%  
Đạt 18.3% 21.3% 24.4% 15.3% 10.2% 17.4%  
Chưa đạt 0.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
3 Tự học 841 253 172 144 157 115  
giải quyết vấn đề  
(tỷ lệ so với tổng số)  

Tốt
75.7% 74.3% 77.3% 72.2% 70.1% 88.7%  

Đạt

23.8%

24.1%

22.7%

27.8%

29.9%

11.3%
 
 
Chưa đạt 0.5% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 
 
V Kết quả đánh giá
học sinh
841 253 172 144 157 115  
   
1 Hoàn thành tốt
( tỉ lệ so với tổng số)
33% 41.9% 31.4% 29.9% 23.6% 33%  
 
2 Hoàn thành 65.2% 53.4% 66.9% 70.1% 76.4% 67%  
Tỉ lệ so với tổng số  
3 Chưa hoàn thành 1.8% 4.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%  
Tỉ lệ so với tổng số  
VI Tổng hợp kết quả cuối năm 841 253 172 144 157 115  
 
1 Lên lớp 98.2% 5.3% 98.3% 100% 100% 100%  
Tỉ lệ so với tổng số  
a Trong đó: 33% 41.9% 31.4% 29.9% 23.6% 33%  
Học sinh khen thưởng cấp trường
Tỉ lệ so với tổng số
 
b Học sinh được cấp trên khen thưởng 2

0.2%
        2

1.7%
 
Tỉ lệ so với tổng số  
2 Ở lại lớp 15
1.8%
12
4.7%
3
1.7%
0.0% 0.0% 0.0%  
(tỷ lệ so với tổng số)  

            Phú Tân, ngày  15 tháng  9 năm 2018
                                                                   
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                 

 
         
Biểu mẫu 07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019
 
STT Nội dung Số lượng
Diện tích
 
 
I Số phòng học/số lớp  33/28 Số  1.4 m2/học sinh      
II Loại phòng học          
1 Phòng học kiên cố 33        
2 Phòng học bán kiên cố          
3 Phòng học tạm 0        
4 Phòng học nhờ, mượn 0        
III Số điểm trường lẻ 0 -      
IV Tổng diện tích đất (m2) 9173 m2 15 m2      
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 2188 m2 3,6 m2      
VI Tổng diện tích các phòng 3793 m2        
1 Diện tích phòng học (m2) 33     56.24 m2 /phòng      
2 Diện tích thư viện (m2) 1        12 0 m2       
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất (nhà đa năng) (m2) 0        
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 1 60 m2 /phòng      
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 1 60 m2 /phòng      
6 Diện tích phòng học tin học (m2) 2 60 m2 /phòng      
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 1 60 m2 /phòng      
8 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 2 60 m2 /phòng      
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/lớp      
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định          
1.1 Khối lớp 1 6 1 bộ/lớp      
1.2 Khối lớp 2 6 1bộ/lớp      
1.3 Khối lớp 3 6 1 bộ/lớp      
1.4 Khối lớp 4 6 1 bộ/lớp      
1.5 Khối lớp 5 6 1 bộ/lớp      
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định          
2.1 Khối lớp 1  2 1 bộ/lớp       
2.2 Khối lớp 2  1  1 bộ/lớp        
2.3 Khối lớp 3          
2.4 Khối lớp 4          
2.5 Khối lớp 5          
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) 78 1.2  HS/1bộ      
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp      
1 Ti vi 2        
2 Cát xét 2        
3 Đầu Video/đầu đĩa 1        
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 1        
5 Nhạc cụ 4  4 bộ, 1 bộ 40 cái      
6 Bảng tương tác thông minh 1        
7 Máy chiếu cự ly gần 1        
8 Laptop 1        
9 Đàn organ Yamaha 3        
10 Âm thanh sân khấu 1        

  Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp 1/400m2
XI Nhà ăn 1/ 1019m2

[
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ DT bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú        33 /1856 1320      1.4 m2
XIII Khu nội trú
         

                   
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
      Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 4   8
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0    
   (*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệtrường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu-
điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 
    Không    
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh      
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)      
XVII Kết nối internet      
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường      
XIX Tường rào xây      
                                                                                   Phú Tân, ngày 15 tháng 9 năm 2018
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Biểu mẫu 08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
                     và nhân viên của trường tiểu học năm học 2018-2019
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 47     1 32 6  4  10    6 24 16 20    
I Giáo viên  34     31   5   10 6  21 12  23     
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                            
1 Tiếng dân tộc                          
 
2 Ngoại ngữ 3            1      
 
3 Tin học 2     2          1      
 
4 Âm nhạc                          
 
5 Mỹ thuật 1                    
 
6 Thể dục 2      2                
 
II Cán bộ quản lý                          
 
1 Hiệu trưởng  1      1              1  
 
2 Phó hiệu trưởng  2    1  1            2    
 
III Nhân viên                          
 
1 Nhân viên văn thư  1     1                  
 
2 Nhân viên kế toán  1                      
 
                               
3 Thủ quỹ  0                        
 
4 Nhân viên y tế                            
 
5 Nhân viên thư viện  1      1       1            
 
6 PCGD - XMC  1     1                
 
7 TPT Đội 1       1      1          
 
8 BV-PV 5         1 4            
 
    
Phú Tân, ngày 15  tháng 9 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    
                                            BIÊN BẢN
  Về việc niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng   giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính.

I. Thời gian: vào lúc ….. giờ ……, ngày …..tháng 9 năm 2018
II. Địa điểm : tại  văn phòng Trường Tiểu học Phú Tân
III. Thành phần tham dự :
1/ Bà : Nguyễn Thị Xắm : Hiệu trưởng
2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền : Phó Hiệu trưởng
3/ Bà Đặng Kim Anh : Kế toán
4/ Bà ; Phạm Ngọc Nhung : Chủ tịch công đoàn cơ sở
5/ Bà : Đỗ Thị Yến : Thanh tra nhân dân trường học
6/ Bà : Nguyễn Cẩm Lệ: văn thư
IV.Nội dung biên bản: Tiến hành niêm yết công khai nội dung các biểu mẫu theo thông tư  36
    - Nội dung niêm yết; công khai biễu mẫu số: 05; 06;  07; 08. Theo thông tư 36
    - Người niêm yết: Nguyễn Cẩm Lệ
    - Thời gian niên yết: Kể từ ngày  11/9/2018 đến ngày 31/12/ 2018
   Biên bản kết thúc lúc …. giờ  ….. phút cùng ngày.
                 Thành phần tham dự                                                    Thư ký
 1/ Bà : Nguyễn Thị Xắm:…………………....
 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền:……………
 3/ Bà Đặng Kim Anh:………………………..
 4/ Bà ; Phạm Ngọc Nhung: ………………….                         Nguyễn Cẩm Lệ
 5/ Bà : Đỗ Thị Yến: ………………………….
                                                                         

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây